REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego MyszakDesign.pl

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MyszakDesign (dalej: „Sklep”) dostępnego pod adresem http://www.myszakdesign.pl, w tym w szczególności zasady składania zamówień w Sklepie, doręczania zamówionych produktów, uiszczania ceny, uprawnień w zakresie odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji oraz polityki prywatności m.in. plików cookies i RODO.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Sklep należy do Jakub Myszak prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą J.W. New Design Jakub Myszak, adres: ul.Racławicka 15 B, 02-601 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 1230954850, REGON:142062519
 4. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość skalkulowane są według standardowych taryf operatorów osób nawiązujących kontakt ze Sklepem.  
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego myszakdesign.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, minimalnych wymagań technicznych: 
  • Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  • Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  • Google Chrome w wersji 60.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  • Inne przeglądarki spełniające najwyższe standardy.
  • Aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail).
  • Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
  • W przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe
 6. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez osobę korzystającą ze Sklepu. Osoby korzystające ze Sklepu zobowiązane są do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień. Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień składane jest w formularzu rejestracyjnym lub przy składaniu zamówienia, w przypadku braku takiego oświadczenia złożenie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.
 7. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym oraz podejmowanie aktywności zakłócających prawidłowe funkcjonowanie Sklepu lub jego strony internetowej.
 8. Obsługa Sklepu udziela wyczerpujących informacji w języku polskim odnośnie cech towarów dostępnych w Sklepie oraz w kwestiach związanych z niniejszym Regulaminem. Obsługa Sklepu jest dostępna telefonicznie pod numerem 22 854 07 30 w godzinach 8-16 w dni robocze, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@myszakdesign.pl, na którą Obsługa Sklepu odpowiada w terminie do 48 godzin.
 9. Walutą obowiązującą w Sklepie jest polski złoty (PLN).
 10. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w §6 Regulaminu, które skierowane są wyłącznie do podmiotów niebędących Konsumentami.
 11. Wszelkie nieprawidłowości i uwagi co do funkcjonowania strony internetowej Sklepu mogą być zgłaszane drogą mailową na adres e-mail: uwagi@myszakdesign.pl
 12. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 13. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając Zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

§ 2. Definicje

 1. Sprzedawca/Administrator : przedsiębiorca działający pod firmą J.W. New Design Jakub Myszak i wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP:1230954850, REGON: 142062519

 Siedziba Sprzedawcy : ul.Racławicka 15 B, 02-601 Warszawa

 Dane kontaktowe Sprzedawcy:

  • adres do korespondencji: 
   ul.Racławicka 15 B,
  • 02-601 Warszawa
  • strona www.myszakdesign.pl
  • e-mail:info@myszakdesign.pl,
  • tel.:22 854 07 30,
  • NIP: 1230954850,
  • REGON: 142062519,
  • bezpośredni kontakt ze sklepem poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Sklepu
  • numer rachunku bankowego PL 94 8015 0004 0195 6252 2000 0001


Klient/Użytkownik : osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu Art. 221 Kodeksu cywilnego albo przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, kontaktujący się ze Sklepem lub/i składający Zamówienie w Sklepie i strona Umowy sprzedaży w przypadku jej zawarcia ze Sprzedawcą;


Sklep/Serwis : serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.myszakdesign.pl, za pośrednictwem którego, Sprzedawca świadczy usługi określone w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w celu doprowadzenia do zawarcia Umowy sprzedaży;


Zamówienie : zatwierdzenie dostępnego w Sklepie formularza zamówienia, w którym interaktywny przycisk lub link zatwierdzenia oznaczono słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innym równoważnym jednoznacznym sformułowaniem i przesłanie go do Sprzedawcy;

 

Towar : przedmiot Zamówienia określony kodem dostępnym na stronie internetowej Sklepu,


Konsument : Klient, będący konsumentem w rozumieniu Art. 221 Kodeksu cywilnego;


Umowa sprzedaży : umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Klientem w zakresie rzeczy wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie warunkach sprzedaży.


§ 3. Rejestracja

 1. Przeglądanie oferty Sklepu nie wymaga rejestracji.
 2. Rejestracja umożliwia Zamawiającym w Sklepie możliwość dokonywania szybszych zakupów oraz możność śledzenia stanu złożonych Zamówień i historii dokonanych zakupów.
 3. Celem dokonania rejestracji (założenia konta) Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na  Stronie internetowej Sklepu następujące dane:
  • imię i nazwisko lub firmę,
  • adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  • dane kontaktowe (e-mail, telefon)
  • wybiera opcję konsument/przedsiębiorca
 4. Rejestracja na Stronie internetowej Sklepu możliwa jest po uprzedniej akceptacji warunków Regulaminu, wprowadzeniu hasła umożliwiającego dostęp do konta oraz wpisaniu kodu weryfikującego.
 5. Rejestracja jak również korzystanie z funkcjonalności i dostęp do Sklepu są nieodpłatne.
 6.   Po skutecznie dokonanej rejestracji na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym zostanie przesłane potwierdzenie dokonania rejestracji wraz z loginem i linkiem służącym do potwierdzenia procesu rejestracji
 7. Każdorazowe logowanie na Stronie internetowej Sklepu odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym (loginu i hasła).
 8. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych wprowadzanych przez Klienta, poza mechanizmami sprawdzającymi ich kompletność. Klient może samodzielnie w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do Zamówienia.


§ 4. Procedura złożenia i realizacji Zamówienia

 1. Zamówienia na produkty z oferty Sklepu można składać za pośrednictwem Strony internetowej przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24(dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. Złożenie Zamówienia możliwe jest po uprzedniej rejestracji (zalogowaniu) lub bez jej dokonywania.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
  • wejść na Stronę internetową Sklepu,
  • zakceptować Regulaminu Sklepu
  • wybrać produkt - przedmiot Zamówienia, a następnie kliknąć znajdujący się obok opisu danego produktu przycisk „do koszyka” lub zalogować się na konto i dokonać wyboru produktu „do koszyka”,
  • użyć przycisku „zamów” umieszczonego w koszyku,
  • wybrać lub wypełnić prawidłowo (zgodnie ze stanem faktycznym) dane znajdujące się w formularzu Zamówienia („Formularz”):
   • dane Klienta (imię i nazwisko, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj, e-mail, telefon, fax),
   • sposób wysyłki Zamówienia,
   • adres do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy jest inny niż wskazany powyżej, 
   • sposób zapłaty,
   • dokument sprzedaży (paragon/faktura VAT),
   • zamieścić ewentualny komentarz co do składanego Zamówienia.
  • użyć przycisku „zatwierdź” celem potwierdzenia Zamówienia.
 4. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy zakupu zamówionego produktu.
 5. Każde Zamówienie jest odpłatne, co zaznaczone jest na przycisku „zamów
 6. W możliwie najszybszym terminie po złożeniu Zamówienia Sprzedawca wyśle, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Formularzu, e-mail z wiadomością potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji. Zawiadomienie zawiera w szczególności:
  • nazwę towaru,
  • dostępność towaru oraz termin wysyłki Zamówienia,
  • cenę jednostkową towaru,
  • łączną cenę zamówionych towarów,
  • koszty dostawy oraz inne, w tym zastrzeżenie że naruszenie opakowania zwalnia Sprzedawcę do zamiany towaru lub zwrotu ceny.
 7. Złożenie przez Klienta Zamówienia w Sklepie w sposób opisany powyżej i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę , oznacza zawarcie pomiędzy Sprzedawcą i Klientem umowy sprzedaży danego produktu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszym Regulaminie wg ceny podanej w wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji, zaakceptowanej przez Klienta i terminie wysyłki wskazanym przez Sprzedawcę,
 8. Realizacja Zamówienia na towary znajdujące się w ofercie Sklepu i dostępne w magazynie lub u dostawców Sklepu następuje w terminie wyrażonym w dniach roboczych, każdorazowo wskazanym w opisie danego towaru na Stronie internetowej i w Zamówieniu.
 9. W przypadku, gdy dany towar wskazany w Zamówieniu, nie jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu, Klient najpóźniej w terminie określonym dla realizacji Zamówienia dotyczącego danego towaru otrzymuje informację o stanie realizacji Zamówienia i ma prawo podjąć decyzję o sposobie realizacji Zamówienia poprzez:
  • wydłużenie czasu oczekiwania na realizację Zamówienia lub jego części, 
  • rezygnację z części Zamówienia,
  • rezygnację z całości Zamówienia.
 10. Jeżeli w terminie 72 godzinod wysłania do Klienta przez Sprzedawcę informacji o stanie Zamówienia Klient nie poinformuje Sprzedawcy o sposobie realizacji Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane odpowiednio w całości lub w części, która nie może być przez Sprzedawcę zrealizowana.
 11. W przypadku Towarów nie wytworzonych w Polsce istnieje możliwość powstania różnicy w cenie wynikającą z różnic kursowych w sytuacji konieczności sprowadzenia Towaru do magazynu.
 12. Przed anulowaniem Zamówienia Sprzedawca dołoży należytej staranności, by nawiązać kontakt z Klientem.
 13. Klient może dokonywać zmian w złożonym Zamówieniu polegających np. na rezygnacji z całości lub części produktów będących przedmiotem Zamówienia, zmianie w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze, najpóźniej do momentu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę . Zmian w Zamówieniu, o których mowa w niniejszym ustępie, Klient może dokonywać kontaktując się ze Sklepem drogą mailową pod adresem e-mail wskazanym w § 2 Regulaminu.
 14. Rezygnacja z Zamówienia w całości lub w części po zawarciu Umowy jest wyłączona, gdy przedmiotem Zamówienia są towary wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
 15. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania Zamówienia na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie składania Zamówienia.
 16. Jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia wysłania Klientowi potwierdzenia dokonania zmian lub anulowania Zamówienia, o którym mowa w ust. 12, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę się na inne rozwiązanie.
 17. Do każdego realizowanego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny wg wyboru Klienta.
 18. Dokonanie zakupu towarów w Sklepie lub ich odbiór możliwe są również osobiście w sklepie stacjonarnym (Warszawa, ul. Racławicka 15b) po uprzednim telefonicznym bądź mailowym potwierdzeniu dostępności danego towaru w Sklepie.

 

§ 5. Informacje o towarach i cenach

 1. Informacje o towarach dostępnych w ofercie Sklepu, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na Stronie internetowej stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Główne cechy towarów i ich szczegółowy opis zostały podane na Stronie internetowej Sklepu przy każdej z pozycji.
 3. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z zastrzeżeniem towarów z wyprzedaży końcówek, których ewentualne wady i uszkodzenia ujawnione są w opisie danego towaru.
 4. W przypadku towarów objętych promocją lub wyprzedażą (o ograniczonej ilości), Zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych promocją lub wyprzedażą Sklep nie jest obowiązany do realizacji kolejnych Zamówień.
 5. Sklep nie świadczy usług sprawdzania oraz dopasowywania do siebie poszczególnych Towarów oraz ich elementów. Odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na Kliencie dokonującym Zamówienia. Ewentualne potwierdzenie kompatybilności Towarów jest możliwe za dodatkową opłatą  po zawarciu dodatkowej umowy pomiędzy Sklepem, a Klientem.
 6. Przy każdym z Towarów podana jest jego orientacyjna dostępność i termin wysyłki Zamówienia. Informacje można potwierdzić telefonicznie lub mailem. Będą one również wskazane w Zawiadomieniu kierowanym do Klienta.
 7. Ceny ewidentnie zaniżone i wynikające z błędu systemu informatycznego są automatycznie wyłączone ze sprzedaży. Mimo pozornej możliwości kupna nie możemy zagwarantować iż towar będzie dostępny.
 8. Ceny towarów w Sklepie wyrażone są w złotych i zawierają należny podatek od towarów i usług ("VAT"), zgodnie z aktualnymi stawkami obowiązującymi w dacie umowy.
 9. Ceny podane przy każdym towarze nie zawierają kosztów dostawy. Koszty te zostaną doliczone do ceny w wysokości zależnej od wybranego przez Klienta sposobu dostawy produktu, wartości oraz wielkości Zamówienia, regulaminu lub cennika firmy kurierskiej w zakresie  sposobu realizacji przesyłki.
 10. Łączna cena Zamówienia, obejmująca wymagalne podatki, opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe i wszelkie inne koszty, które obowiązany jest uiścić Klient w związku ze złożeniem Zamówienia, zostanie szczegółowo wskazana Klientowi w indywidualnym Zawiadomieniu.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości anulowania każdego zakupu.
 12. Produkty wykonane na specjalne życzenie Klienta: Produkt, który jest dostosowany do wymagań klienta pod względem wielkości, jakości, koloru, parametrów technicznych nie podlega zwrotowi.
 13. Zdjęcia to obrazy przedstawiające jedynie wizualizację towarów. Przy zakupie należy kierować się ilością/ceną itd. podaną w opisie Towaru. Przykładowo 10 litrowa farba może wystąpić z obrazkiem 5l. Zdarzyć się również może iż na zdjęciu poglądowym występuje inna barwa niż w opisie, wówczas ta w opisie jest barwą prawidłową.

 

§ 6. Dostawa towarów i termin realizacji Zamówienia

 1. Towary objęte Zamówieniem dostarczane są do Klienta poprzez:
  • usługę dostawy świadczoną przez Sprzedawcę,
  • firmę kurierską (przesyłka kurierska),
  • odbiór osobisty zamówionego produktu w siedzibie Sprzedawcy po uprzednim uzgodnieniu.
 2. Legitymowanym do odbioru osobistego, o którym mowa powyżej, w przypadku wyboru w Formularzu Zamówienia opcji „Przedpłata”, jest wyłącznie osoba posiadająca przy sobie swój dowód tożsamości – w przypadku osobistego odbioru produktów przez Klienta, który dokonał zamówienia, lub w przypadku, gdy odbierającym jest osoba trzecia – dowód tożsamości tej osoby wraz z przesłanym uprzednio do Sprzedawcy przez zamawiającego Klienta, wydrukiem wiadomości e-mail, w którym osoba ta została przez Klienta upoważniona do odbioru.
 3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się zgodnie ze sposobem określonym przez Klienta w Formularzu na wskazany przez niego adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Sklep nie prowadzi dostaw za granicę).
 4. Klient zobowiązany jest do odbioru towaru.
 5. Dla odbioru Zamówienia       wystarczający jest podpis osoby pełnoletniej obecnej w lokalu/budynku wskazanym w Zamówieniu.
 6. Po otrzymaniu przesyłki klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, MyszakDesign zaleca sporządzić protokół szkodowy.
 7. W przypadku nieodebrania Towaru przez Klienta lub braku możliwości dostarczenia mu zamówionych towaru np. w przypadku podania przez niego w Formularzu zamówienia nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy, Klient, po uprzednim ustaleniu z Sprzedawcą, może ponownie odebrać Zamówienie w sposób określony w ust. 1 ponosząc przy tym ewentualne koszty ponownej dostawy.
 8. Przy każdym towarze podany jest orientacyjny termin wysyłki Zamówienia, wyrażony w dniach roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), liczony od dnia wysłania Klientowi Zawiadomienia do dnia dostarczenia Klientowi zamówionych towarów.
 9. Jeżeli Zamówienie obejmuje towary, dla których przewidziano różny termin wysyłki Zamówienia, wysyłka wszystkich zamówionych towarów następuje jednorazowo po skompletowaniu całości Zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego ze wskazanych w stosunku do poszczególnych towarów okresów realizacji Zamówienia, chyba że strony uzgodnią inaczej w drodze mailowej.
 10. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i terminu wysyłki poszczególnych towarów, składających się na jedno Zamówienie, Sprzedawca i Klient mogą zdecydować o podziale Zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu Zamówienia może ulec zmianie, jednak po jego wcześniejszej akceptacji co do tej zmiany.
 11. Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności kuriera Zamówienie oraz zgodność z dokumentem przewozowym, a także sporządzenie protokołu dokumentującego ewentualne niezgodności Zamówienia lub uszkodzenia towaru.
 12. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Zamówienia przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Zamówieniem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Zamówienia.
 13. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni roboczych od daty jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 14. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Zamówienie wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 15. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem.
 16. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy.
 17. Zamówienie z odbiorem osobistym należy odebrać w przeciągu 7 dni kalendarzowych. Jeżeli zamówienie nie zostanie odebrane w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru zamówionego towaru w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania towaru. Opłata ta wynosi 20 zł brutto za 1 m2 powierzchni magazynowej za każdy dzień przechowywania.

 

§ 7. Warunki płatności

 1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
 2. Wypełniając Formularz zamówienia Klient może wybrać następujące formy płatności:
  • płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
  • płatność gotówką podczas odbioru przedmiotu Zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską lub upoważnionego pracownika Sklepu („za pobraniem”),
  • przelew bankowy przed dostarczeniem przedmiotu Zamówienia („przedpłata”) na rachunek Sprzedawcy.
 3. W przypadku dokonywania przez Klienta Zamówienia towarów wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, Klient zobowiązany jest do uiszczenia zaliczki w wysokości od 30 do 100% wartości brutto Zamówienia, w wysokości uprzednio ustalonej ze Sprzedawcą. Zaliczka powinna zostać uiszczona przelewem bankowym niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, nie później jednak niż w terminie 72 godzin od dnia złożenia Zamówienia. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji dopiero po jej uiszczeniu.


§ 8. Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu Art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od Umowy, jeżeli została zawarta na odległość (poza lokalem), w terminie 14 dni od daty odbioru Towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  • W której cena zależy od kursu walutowego w sytuacji, gdy pomiędzy zakupem a reklamacją kurs waluty wobec PLN spadł o co najmniej 10 % (porównując kurs średni NBP w dacie zakupu i w dacie reklamacji);
  • W której Towar w okresie od zakupu do dnia odstąpienia od umowy objęty został promocją producenta lub promocją sklepu wielo-powierzchniowego położonego na terenie Warszawy;
  • W której przedmiotem jest Towar wyprodukowana na zlecenie lub według specyfikacji określonych przez Klienta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • W której przedmiotem jest Towar dostarczany w firmowo zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na właściwości zamówionego Towaru;
  • W której przedmiotem jest Towar , który po odbiorze zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami lub trwale uszkodzone.
  • W której przedmiotem jest Towar , który po odbiorze został otwarty lub użyty bądź utracił swoje właściwości w skutek nieprawidłowego korzystania;
  • Dotyczących świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca zrealizował Umowę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu rozpoczęciu realizacji Umowy utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • Zawartych z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą.
 3. Termin odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpił odbiór, zgodnie z § 6.
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości otrzymanego Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza działania konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów objętych Zamówieniem.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie brak zwrotu towaru (farby, lakiery), który po otwarciu okazał się niezadowalającym klienta kolorem/odcieniem. Kolory prezentowane na ekranie zostały wygenerowane elektronicznie. Nie są one wiernym odzwierciedleniem prawdziwych próbek kolorystycznych, bowiem nasz odbiór koloru zależy m.in. od materiału, na którym kolor jest prezentowany, stopnia połysku, oświetlenia, itd. Zawsze należy wybierać ostateczny odcień wg kart kolorów dostępnych w hurtowniach. Wybierając kolor należy pamiętać o otoczeniu i warunkach, w których kolor będzie występował.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy po zwrocie produktów.
 10. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 11. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Klient odsyła Sprzedawcy towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towary przed upływem terminu 14 dni.
 14. Bezpośrednie koszty zwrotu towarów w przypadku odstąpienia od Umowy ponosi Klient, w przypadku Towarów małogabarytowych koszty operatora pocztowego, a w przypadku Towarów wysokogabartowych koszty poczty kurierskiej.

 

§ 9. Warunki złożenia reklamacji

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji przez Klienta lub na innym trwałym nośniku.
 4. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy.
 5. Klient, będący konsumentem ma prawo złożenia reklamacji w zakresie wad fizycznych i prawnych towarów kupionych u Sprzedawcy w terminie 2 lat liczonych od dnia odbioru towaru przez Klienta (w przypadku istnienia wady fizycznej) lub od dnia, w którym dowiedział się o istnieniu wady.
 6. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami postanowienia dotyczące rękojmi zostają wyłączone.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę przyspieszy złożenie jej przy wykorzystaniu formularza reklamacji dostępnego na Stronie internetowej i podanie informacji dotyczących:
  • danych kontaktowych Klienta,
  • okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady (szczegółowy opis usterki, datę stwierdzenia usterki),
  • złożonego Zamówienia (numer Zamówienia lub numer faktury i dane osoby, na rzecz której została ona wystawiona, numer katalogowy uszkodzonego produktu),
  • żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
 8. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów, barw, odcieni) nie mogą być podstawą reklamacji.
 10. Reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.


§ 10. Gwarancja

 1. Towary posiadają gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Szczegółowe kwestie związane z warunkami gwarancji, w tym dotyczące w szczególności czasu na jaki została udzielona gwarancja i warunków jej realizacji, zamieszczone są w:
  • dokumencie gwarancyjnym wystawionym przez gwaranta, który załączany jest do większości towarów dostępnych w Sklepie,
  • zakładce „Gwarancje” na Stronie internetowej Sklepu.
 3. W przypadku towarów objętych gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora, Klient może reklamować towar posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji (Klient kieruje reklamację do podmiotu, który jej udzielił – według swego wyboru może tego dokonać bezpośrednio do producenta lub dystrybutora albo za pośrednictwem Sprzedawcy) albo korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi (Klient składa reklamację stosownie do postanowień § 9 Regulaminu).

 

§ 11. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy w ramach Serwisu usługi mające na celu doprowadzenie do zawarcia Umowy, a w szczególności :.
  a) usługi informacyjne,
  b) usługi komunikacyjne,
  c) usługi w zakresie organizacji sprzedaży.
 2. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Klienta informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL.
 3. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Klienta komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi Usługodawcy.
 4. Usługi w zakresie organizacji sprzedaży polegają na umożliwieniu Klienta składania Zamówień i zawieranie na odległość umowy sprzedaży. W szczególności w ramach tej usługi Sprzedawca udostępnia mechanizm wirtualnego koszyka oraz formularz zamówień z przyciskiem wyraźnie oznaczonym „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, a także usługę rejestracji w Serwisie.
 5. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Klienta korzystania z danej usługi na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z wybranej usługi. W przypadku opuszczenia Serwisu przez Klienta, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, usług nie mających charakteru ciągłego a w szczególności o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

 

§ 12. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Zamawiającego czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest Sprzedawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych we właściwych przepisach.
 3. Udostępnienie danych osobowych przez Zamawiającego ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do złożenia Zamówienia i realizacji Umowy, a ich przetwarzania następuje:
  a) W celu zawarcia i realizacji Umowy,
  b) Na potrzeby marketingu bezpośredniego towarów i usług Sprzedawcy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Klientem i Sprzedawcą, jak również ze względu na właściwość Umowy sprzedaży, zaś w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.
 5. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być udostępnione:
  a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  b) innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 6. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:
  a) nazwiska i imiona
  b) numer telefonu
  c) adres poczty elektronicznej e-mail
  d) adres do wysyłki
  e) Numer Identyfikacji Podatkowej
 7. Klient może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail w celu wykorzystania go przez Sprzedawcę na potrzeby działań marketingowych Sprzedawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Zamawiającym informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych udostępnionych przez Klienta, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom niepowołanym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 9. Udostępnienie danych osobowych przez Zamawiającego ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do złożenia Zamówienia i realizacji Umowy, a ich przetwarzania następuje:
  a) W celu zawarcia i realizacji Umowy,
  b) Na potrzeby marketingu bezpośredniego towarów i usług Sprzedawcy.
 10. Klientowi przysługuje prawo:
  a) dostępu do swoich danych osobowych przekazanych Sprzedawcy, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji ze Sprzedawcą;
  b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa - w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym do Sprzedawcy;                                                            c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane - w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym do Sprzedawcy

 

§ 13. Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Klient zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 14. Pliki cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies rozumiane, jako informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta.
 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies wykorzystywane są przez Sprzedawcę w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.
 3. Klient ma prawo przejrzeć i usunąć pliki cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.
 4. Klient ma prawo wyłączyć obsługę przyjmowania plików cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 5. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami      odwiedzającymi Serwis.
 6. Informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące:
 • Nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http,
 • Czas nadejścia zapytania,
 • Kod żądania http,
 • Kod odpowiedzi http,
 • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • Informacje o przeglądarce Klienta,
 • Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.


§ 15. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także ustawy 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Wszystkie znajdujące się na Stronie internetowej Sklepu nazwy produktów i znaki towarowe, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością producentów (ich autorów).
 3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń (mediacja, sądownictwo polubowne). W tym celu powinien dostarczyć do wybranej przez siebie instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz (wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym). Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. W przypadku sporu ze Sprzedawcą, Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
  a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,
  c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich,
  d) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Sprzedawca może dokonać zmian niniejszego Regulaminu.
 6. O treści wprowadzonych zmian Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie na Stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu z wyraźnym wskazaniem wprowadzonych zmian.
 7. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej Sklepu.
 8. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian w Regulaminie realizowane są zgodnie z dotychczasowymi postanowieniami Regulaminu.
 9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, będącym przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 10. Na dzień określenia Regulaminu odpowiednie zastosowanie mają następujące przepisy do dnia ich uchylenia lub zmiany :

 

 • Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) – 3 2000 L 0031, Dz. U. UE L 178, 17/07/2000;
 • Dyrektywa 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.05.1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość, 3 1997 L 0007;
 • Dyrektywa Rady 85/577/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa – 3 1985 L 0577, Dz. U. UE L 372, 31/12/1985;
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (wyciąg, Dz. U Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U Nr 22, poz. 271 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2002 Nr 144, poz. 1204);
 • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz. U Nr 141, poz. 1176, ze zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.);
 • Ustawa prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, ze zm.);
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U Nr 126, poz. 1068 ze zm.).

        Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl